Kwaliteit

Integro werkt op verschillende manier aan de kwaliteit van haar hulpverlening:

  • evaluaties door cliënten. Integro gebruikt een eigen evaluatieformulier en het evaluatieformulier van het NVPA om de kwaliteit van de behandeling te meten. 
  • bijscholing. De therapeuten doen regelmatig aan bijscholing. 
  • intervisie en supervisie. Middels intervisie en supervisie reflecteren de therapeuten op hun werk.
  • visitatie. Integro wordt gevisiteerd door het NVPA: zij kijken na of Integro voldoet aan de nodige kwaliteitscriteria en regelgeving. 
  • dossiervorming. Door zorgvuldige dossiervorming zorgen de therapeuten voor procesbewaking. 
  • klachtenregeling. Integro kent een klachtenregeling via het NVPA en via Klachtenportaal Zorg (KPZ). Cliënten worden hiervan op de hoogte gebracht bij de intake (zie ook www.nvpa.org en www.klachtenportaalzorg.nl). 
  • kwaliteitsstatuut. Per 1 januari 2017 zijn alle aanbeiders van 'geneeskundige GGZ', dat wil zeggen generalistische basis ggz en gespecialiseerde GGZ binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuur openbaar te maken. Dit betreft een goed gekeurd kwaliteitsstatuur. Klik hier voor het kwaliteitstatuut van onze GZ-Psychologe.

Vertrouwelijkheid

Belangrijk uitgangspunt is dat wij cliënten behandelen vanuit respect, eerlijkheid, en meeleven met u als persoon. Uiteraard valt alles wat u met ons bespreekt binnen de veiligheid van de beroepscode, wat betekent dat wij zorgdragen voor geheimhouding. Meer informatie vindt u, in het kader van het AVG, in onze privacyverklaring.

Als het nuttig is om met derden (zoals een arts) samen te werken, mogen wij dat alleen doen in overleg met u en na schriftelijke toestemming van uw kant. Uw privacy, en geheimhouding van onze kant, vinden wij zeer belangrijk.

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Sinds juli 2013 zijn organisaties en zelfstandigen verplicht een meldcode te hebben.

Integro heeft de professionele verantwoordelijkheid, om in alle contacten met haar cliënten attent te zijn op signalen die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling. Bij een mogelijke signalering worden de 5 stappen gevolgd zoals vastgelegd in de landelijke meldcode.

NVPA, RBCZ en klachtenregeling

Therapeuten van Integro zijn lid van het NVPA en RBCZ. Het NVPA ziet toe op naleving van landelijke kwaliteitseisen voor ons werk, o.a. via een onafhankelijke beroepscode, klachtenregeling, en klacht- en tuchtrecht. De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die therapeuten op HBO -niveau in de natuurlijke gezondheidszorg certificeert en registreert. Meer informatie kunt u vinden op de webiste van het NVPA (www.nvpa.org) en RBCZ (www.rbcz.nu).

Als therapeuten/psychologen aangesloten bij beroepsvereniging het NVPA, houden we ons aan de klachtenregeling conform de nieuwe wetgeving Wkkgz, die vanaf 1 januari 2017 van kracht is. Wij zijn aangesloten bij de SCAG (www.scag.nl), die zorg draagt voor de klachten- en geschillenregeling. Voor de procedure bij een klacht kun je informatie vinden op de website van het NVPA (www.nvpa.org). Via het RBCZ-register zijn wij onderhevig aan het tuchtrecht complementaire zorg (TCZ).

CVPPP

De therapeuten van Integro zijn ook lid van de CVPPP (zie www.cvppp.nl). Deze vereniging draagt bij aan de integratie van geloof in psychologische hulpverlening.